Kategoria: Nauka ,język i mowa

W ZAKRESIE FUNKCJI

Frolkis stwierdza, że na wszystkich etapach rozwoju żywego organizmu równocześnie ze starzeniem się, wy­gasaniem funkcji, degradacji struktury, istnieje, mobilizuje się proces skierowany na zachowanie działalności

Atrakcyjne imprezy dla firm

Przygotowanie atrakcyjnej imprezy dla firm to duże wyzwanie, każdemu z organizatorów zależny na tym, aby goście czuli się dobrze na imprezie, a także długo po

BADANIE RELACJI

Badanie relacji między leksyką a gramatyką w matrycy słowa ozna­cza zajęcie się relacjami: między elementami formy w planie treści (for­mą treści leksykalnej i formą treści

ZAUWAŻONE RODZAJE RELACJI

Jednostki te są równocześnie semantycznie najbar­dziej informacyjne. Autorka postuluje traktować te dwa rodzaje infor- macyjności (semantyczną i gramatyczną) jako przejawiające się w dwóch przeciwstawnych planach,

ANALIZA MATRYCY

Analiza ich matrycy poz­wala jedynie mówić o istnieniu obydwu rodzajów informacji, dostrzec ich różnice, choć bez wartościowania, które urealnia się dopiero w wy­powiedzi składniowej. Omawiane

DOSTRZEGANIE WARTOŚCI GRAMATYCZNEJ

Dostrzega­nie wartości gramatycznej w strukturze zdaniowej zależy nie tylko od samej struktury zdaniowej (mniejsza lub większa złożoność systemowa) nie od czystej leksykalności elementów przeciwstawianej gramatycz-

NASTĘPSTWO CZASOWE

Mamy więc tu strukturę z przestawieniem relacji następstwa czasowego. O właściwej kolejności czynności informuje nas w płaszczyźnie językowej prezentowanego zdania zaimkowy wykładnik relacji .,gdy”. Różne

W DECYZJACH I RELACJACH

W decyzjach (argumentacjach) przeważa doświadczenie językowe (choć i błędne) nad życiowym.W reakcjach niepoprawnych zwraca uwagę wysoki stopień błęd­nego korzystania z doświadczenia językowego.Wydłużenie czasu dla dokonania

W PREZENTOWANYCH BADANIACH

W selektywnie prezentowanych badaniach szukaliśmy eksperymen­talnych argumentów na istnienie dwóch typów znaczeń: leksykal­nego i gramatycznego, jako dwóch form treści, które składać się mogą na ogólny

OWE ZRÓŻNICOWANIE

Implikacją dla pojawienia się semantycznej różnorodności grama­tycznej mogło być znaczne zróżnicowanie form planu treści wyrazów będących wynikiem fizjologicznych możliwości człowieka. Owo zróżni­cowanie różnie traktowane jest

SPECJALIZACJA PÓŁKUL MÓZGOWYCH

O  specjalizacji półkul mózgowych dla języka mówiło się już w ubieg­łym stuleciu (por. J. H. Jackson, 1874), kolejne lata przyniosły wzrost zainteresowania tą sprawą (por.

ODPOWIEDNIE KATEGORIE

Przyjmujemy, że części mowy (wartość klasowa) są produktem wza­jemnego przyporządkowania klas pojęciowych i pozycji syntagmatycz- nych. „Jako gotowe kategorie morfologiczne (a nie tylko klasy pojęcio­we)