Kategoria: Nauka ,język i mowa

ODSYŁAJĄCA FUNKCJA

W konsekwencji przyjmujemy, że funkcja morfemów gramatycznych jest albo semantyczna, albo syntaktyczna. Funkcja semantyczna polega na odsyłaniu do określonych desygnatów pojęciowych; funkcja ta wyra­żona jest

REALIZACJA DZIĘKI WYKŁADNIKOM

W uzupełnieniu pragniemy tylko wyjaśnić, że zarówno funkcja se­mantyczna, jak i syntaktyczna realizują się dzięki wykładnikom będącym produktem procesu semantyzacji, tzn. połączenia planu wyrażania z

WYCHODZĄC Z ZAŁOŻENIA

Brown, wychodząc z ogólnego założenia, że istoty ludzkie są biegłe w wybieraniu niedoskonałych prawdopodobnych impli­kacji, doszedł do wniosku, że native-speakers mogą wykrywać naturę semantyczną części

W ZESPOLE FORM

Tak czy inaczej, istotne jest to, że w planie wyrażania dostępnym percepcji znajdują się korelaty wyrażeniowe określonych form lub ich zespołów planu treści w odniesieniu

BADANIA Z ZAKRESU STATYSTYKI

Nie oznacza to, że nie wolno nam mówić o seman- tyzowaniu się treści gramatycznej w matrycy słowa, w tym pierwszym produkcie etapu programowania językowego. Proponowana

PORZĄDEK ELEMENTÓW MATRYCY

Zjawisko redundancji językowej wskazuje na ogólną za­sadę ustalającą porządek elementów w matrycy. U podstaw tej zasady leży fakt binarnej rodzajowości jednostek wyrażeniowych (samogłoski spółgłoski) w

KOLEJNOŚĆ I MIEJSCE

Zgodnie z tą zasadą powinniśmy zwrócić uwagę na jednakową możliwość prawdopodobieństwa prawidłowej lub choćby możliwej semantyzacji poszczególnych elementów obu planów, zarówno dla treści leksykalnej jak

W ŚWIETLE DONIESIEŃ

Dla przykładu, językowym wykładnikiem kategorii czasu przeszłego, a zarazem trzeciej osoby w ro­dzę ju męskim w wyrazie „przyszedł” jest morfem — ł. Jednakże w trak­cie

OKREŚLENIE ZAŁOŻENIA

Eksperymentalnie ustalono nie tylko to, że w ludzkim działaniu języko­wym istotną rolę grają procesy nie uświadamiane, oparte na uwzględnia­niu struktury prawdopodobieństwa języka ojczystego (liter i

MATERIAŁ DOWODOWY

Materiał dowodowy uzyskany drogą obserwacji zjawiska redundan­cji uzasadnia rozumienie matrycy słownej jako realnie istniejącego, fi­zjologicznego uwarunkowania produkcji słowa. Mówiąc o matrycy jako o formie istnienia

ZNAK JĘZYKOWY

Tak rozumiana matryca słowna nie jest opisem w jęzvku fizjologicz­nym procesów zachodzących w człowieku w czasie mówienia, nie jest tym bardziej produktem zwykłej analizy gramatycznej

WYOBCOWANIE ZNAKU

Są również sytuacje, w któ­rych następuje wyobcowanie znaku, który nie niesie żadnego znaczenia lub niesie inne. Mówi się wtedy o zjawisku satiacji werbalnej (por. R.