This is default featured slide 1 title

W SYMBOLICZNYCH MODELACH

W. modelach symbolicznych ,do opisu systemów rzeczywistych używa się, najogólniej rzecz; biorąc, różnorodnych języków symbolicznych. Naj­częściej modele symboliczne są tworzone przez zastosowanie:   języka naturalnego (tzw. opis

MODELE OBLICZENIOWE

Modele obli­czeniowe przybierają najczęściej formę układu równań i (lub) nierówno­ści. Znając ich postać matematyczną, można wydedukować jednoznaczne rozwiązanie problemu. Opis problemu odwzorowany w modelu przede

SYSTEM RZECZYWISTY

Współcześnie budowa modeli o różnorodnych zastosowaniach i przezna­czeniu, a także złożone procesy modelowania są wspomagane metodami i środkami’technicznymi informatyki. W procesach wspomagania decyzji w obiekcie gospodarczym

PROBLEMY OBLICZENIOWE

Problemy obliczenio­we, dotyczące rozwiązywania zagadnień alokacji zasobów, w kompleksie czynności lub zadań, zaliczamy, do klasy problemów tzw. analizy-ilościo­wej.’Formalnym opisem problemu decyzyjnego jest :model obliczeniowy. Przykładami

MODEL OBLICZENIOWY

Z modelu: obliczeniowego .w -wyniku prowadzonych., obliczeń, otrzymu­jemy jednoznacznie; określone rozwiązanie, o czym .już wspominaliśmy, Od kilkudziesięciu lat znaczący postęp w zakresie .-budowy i, rozwiązy­wania

WSPOMAGANE KOMPUTEREM

Wspomagane komputerem ’ rozwiązywanie < problemów ‚ analitycznych stwarza użytkownikowi wiele udogodnień. Oprogramowanie narzędziowe i stosowane języki wyższego rzędu upraszczają ! ułatwiają komunikację użytkownika z

ROSNĄCE ZBIORY

‚Rosną-wreszcie zbiory organizacji działających w szeroko rozumianym sektorze „usług – dla ludności: zakładów ubezpieczeń spo­łecznych, zakładów^, ‚ubezpieczeń powszechnych, : urzędów finansowych i Skarbowych, poczty, urzędów,

PODSTAWOWE ZAGADNIENIE

Podstawowym zagadnieniem, determinującym sprawność i efektywność funkcjonowania SWI, jest tworzenie właściwych opisów informacji doku­mentalnych, i faktograficznych. Proces tworzenia opisów-‚nazywa się indeksowaniem, słowa-terminy stosowane w tych opisach;reprezentu­jące

PODSTAWA JĘZYKA INFORMACYJNEGO

Indeksowanie auto­matyczne sprowadza’się do „tłumaczenia”: tekstu dokumentu lub pytania w języku naturalnym kierowanego do SWI na tzw. język informacyjny. Język informacyjny jest specjalistycznym (sztucznym) językiem

ZAKOŃCZENIE PROCESU IDENTYFIKACJI

Efektem automatycz­nego indeksowania danego dokumentu (faktu) jest uporządkowana lista deskryptorów opisujących jego treść. W istocie zagadnienie automatycz­nego indeksowania jest jednym z trudniejszych problemów współczesnej informatyki.

NATURALNE STRUKTURY

Naturalne” struktury informacji tekstowych (wyrazy, zdania, paragrafy, strony), two­rzące zbiory tekstowe (dokumenty, artykuły, książki itp.), stanowią w SWI tzw. bazy tekstgwe. Bazy tekstowe mogą gromadzić

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI

W pierwszej kolejności są udostępniane listy słów o najmniejszej liczbie wystąpień w pytaniu i na.nichsą wykonywane operacje logiczne określo­ne pytaniem. Po otrzymaniu adresów do,.zapisów zbioru